Ngày đăng tin:
Ngày 04/4/2024, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 140/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện Quý 1/2024. Đoàn gồm 17 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 13/4/2024 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 15/4/2024, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h00 gnày 16/4/2024, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
Ngày 04/4/2024, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 140/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện Quý 1/2024. Đoàn gồm 17 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 13/4/2024 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 15/4/2024, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h00 gnày 16/4/2024, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
Ngày 04/4/2024, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 140/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện Quý 1/2024. Đoàn gồm 17 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 13/4/2024 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 15/4/2024, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h00 gnày 16/4/2024, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
Ngày 30/1/2024, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 56/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023. Đoàn gồm 16 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 19/2/2024 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 20/2/2024, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h00 gnày 20/2/2024, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
Ngày 23/10/2023, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 587/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 9 tháng đầu năm 2023. Đoàn gồm 16 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 25/10/2023 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 26/10/2023, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h00 ngày 27/10/2023, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
Ngày 11/8/2023, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 468/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023. Đoàn gồm 16 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 14/8/2023 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 15/8/2023, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h00 ngày 15/8/2023, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
 
Tin cũ hơn
Top