Ngày 14/10/2022, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 9 tháng năm 2022.
Ngày 11/7/2022, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 273/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022. Đoàn gồm 13 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 13/7/2022 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 14/7/2022, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h00 gày 14/7/2022, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
Ngày 21/4/2022 bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh đã tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 3 tháng đầu năm 2022. Kết quả chấm 81/83 tiêu chí, bệnh viện tự chamams đạt 258 điểm. Trung bình đạt 3.16 đ
Ngày 31/12/2021, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 460/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021. Đoàn gồm 15 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 04/01/2022 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 06/01/2022, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h30 cùng ngày, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.Kết quả đạt 300 điểm/82 tiêu chí, trung bình: 3.65 đ
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 9 tháng năm 2021. Kết quả đạt 284 điểm/82 tiêu chí, bình quân 3.44đ
Ngày 22/6 2021, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 166/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021. Đoàn gồm 16 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 28/7/2021 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 29/7/2020, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 9h00 gày 30/7/2021, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.Kết quả kiểm tra 82/83 tiêu chí đạt 274 điểm, trung bình 3.31 điểm.
 
Top