Ngày đăng tin:
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh là bệnh viện hạng II thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:
Sơ đồ bệnh viện
Cơ cấu tổ chức bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh
Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh tiền thân là một trạm chuyển thương xây dựng năm 1960 với quy mô nhỏ khoảng 30 giường tại xã Kỳ Hoa- huyện Kỳ Anh.
Top