Ngày đăng tin: 09/12/2019 8:07:49 CH
Giới thiệu phòng KHTH

I. Lãnh đạo phòng:

– Trưởng phòng: Bác sỹ CKI Nguyễn Thị Kim Oanh.  SĐT: 09862727386

– Phó phòng: CN điều dưỡng Hồ Thị Hương. SĐT: 0915606788

Nhân lực: 08 người.

Trong đó: Bác sỹ: 01, ĐH CNTT: 01, ĐH: 02; CĐĐD: 01, DSĐH: 01, Y sỹ: 01; TC Văn thư Lưu trữ: 01. 

II. Chức năng nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

Phòng KHTH của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: 1.Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, 2.Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.3. Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

2.2. Nhiệm vụ:

Phòng KHTH có 12 nhiệm vụ theo quy chế bệnh viện 1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. 2. Tổ chức , theo dõi đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo. 3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện tuyến dưới. Phối hợp các trường để thực hành cho học viên. 4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu trong toàn bệnh viện. 5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. 6. Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. 7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước. 8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. 9. Tổ chức công tác trực toàn bệnh viện. 10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên. 12. Mạng lưới công nghệ thông tin cập nhật kịp thời, nhanh chóng.

Top