Ngày 22/6 2021, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 166/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021. Đoàn gồm 16 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 28/7/2021 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 29/7/2020, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 9h00 gày 30/7/2021, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.Kết quả kiểm tra 82/83 tiêu chí đạt 274 điểm, trung bình 3.31 điểm.
Đoàn Kiểm tra chất lượng bệnh viện 3 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra tại bệnh viện, với 82/83 tiêu chí đạt 266 điểm, trung bình 3.21.Kết luận một số điểm như sau:
Ngày 28/12/2020, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 272/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020. Đoàn gồm 16 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 29/12/2020 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 31/12/2020, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h30 cùng ngày, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết. Kết quả trung bình chung đạt 3.63 điểm.
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 9 tháng năm 2020
Ngày 30/6 2020, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 113/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020. Đoàn gồm 17 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 9/7/2020 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 13/7/2020, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h30 cùng ngày, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 3 tháng đầu năm 2020
 
Top