Ngày 28/12/2020, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 272/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020. Đoàn gồm 16 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 29/12/2020 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 31/12/2020, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h30 cùng ngày, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết. Kết quả trung bình chung đạt 3.63 điểm.
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 9 tháng năm 2020
Ngày 30/6 2020, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 113/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020. Đoàn gồm 17 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 9/7/2020 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 13/7/2020, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h30 cùng ngày, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 3 tháng đầu năm 2020
Ngày 08/10/2019, Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 289/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019. Đoàn gồm 15 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 23/10/2019 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 23/10/2019, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h30 cùng ngày, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh đã tổ chức tự kiêm tra chất lượng bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019 theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện. Qua kiêm tra thực tế ở các khoa phòng và các văn bản đoàn đã đánh giá một cách trung thực, khách quan chất lượng bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019, Bệnh viện còn tồn tại một số ưu nhược điểm như sau:
 
Top