Tổng số tin bài: 738
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế hóa chất, sinh phẩm sử dụng năm 2024-2025 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh. Với nội dung cụ thể như sau:
Kính gửi: Các đơn vị Tư vấn đấu thầu Căn cứ Công văn số 345/BVĐKKA-KD ngày 04/6/2024 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh về việc đề nghị gửi thư báo giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, tư vần thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTYT, HC-SP. Do đã hết thời gian tiếp nhận báo giá nhưng không có đơn vị nào tham gia báo giá, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh xin thông báo: Gia hạn thời gian tiếp nhận báo giá đến hết ngày 11/6/2024. (Thông tin yêu cầu báo giá và nội dung yêu cầu báo giá căn cứ Công văn 345/BVĐKKA-KD) Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết. Trân trọng cảm ơn!
Kính gửi: Các đơn vị Tư vấn đấu thầu Căn cứ kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh gồm 02 gói thầu: - Gói số 01: Mua sắm vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2024 – 2025, gồm 189 mặt hàng với giá trị: 3.786.538.195 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm tám mươi sáu triệu năm trăm ba mươi tám nghìn một trăm chín mươi lăm đồng.). - Gói số 02: Mua sắm hóa chất – sinh phẩm sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2024 – 2025, gồm 174 mặt hàng giá trị: 7.631.020.998 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm ba mươi mốt triệu không trăm hai nghìn chín trăm chín mươi tám đồng). Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn đấu thầu đối với các gói thầu nêu trên, kính đề nghị các đơn vị tư vấn có năng lực, gửi báo giá kèm theo hồ sơ năng lực với nội dung cụ thể như sau:
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưởng máy chụp Xquang tổng hợp UD150L-40E, hãng sản xuất: Shimadzu - Nhật Bản với nội dung cụ thể như sau:
Kính gửi: Các đơn vị Tư vấn đấu thầu Căn cứ kế hoạch đấu thầu mua sắm thuốc chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh gồm 3 gói thầu: - Gói số 01: Gói thầu thuốc generic, gồm 16 mặt hàng với giá trị: 375.490.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng). - Gói số 02: Gói thầu dược liệu, gồm 09 mặt hàng với giá trị: 81.389.250 đồng (Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu ba trăm tám mươi chín nghìn hai trăm năm mươi đồng). - Gói số 03: Gói thầu vị thuốc cổ truyền, gồm 63 mặt hàng giá trị: 1.160.854.090 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi triệu tám trăm năm mươi tư nghìn không trăm chín mươi đồng). Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn đấu thầu đối với các gói thầu nêu trên, kính đề nghị các đơn vị tư vấn có năng lực, gửi báo giá kèm theo hồ sơ năng lực với nội dung cụ thể như sau:
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuê dịch vụ bảo dưỡng, thay thế vật tư, vật liệu cho hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:
Top