Ngày đăng tin: 19/11/2019 8:20:57 SA
Giới thiệu phòng TCKT
  I. Lãnh đạo phòng:

– Trưởng phòng ( Kế toán trưởng): Trương Công Đạt

Nhân lực: 10 người

Trong đó: Kế toán viên: 06; Y sỹ: 01; ĐD: 01; KTV: 01; NHS: 01;

II. Chức năng nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

Phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện là một phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

2.2. Nhiệm vụ:
- Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
- Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tại Bệnh viện.
- Tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện theo đúng quy định, thực hiện các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi tại Bệnh viện.
- Định kỳ thực hiện báo cáo, quyết toán, tổng kết, kiểm kê tài sản.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
- Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tại Bệnh viện.
** Các hoạt động:
- Thu chi ngân sách
- Theo dõi viện phí
- Theo dõi tài sản
 

Top