Ngày đăng tin: 19/11/2019 8:23:30 SA
Giới thiệu phòng điều dưỡng

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng:  CNĐD. Nguyễn Tiến Dũng 

Cơ cấu tổ chức và hoạt động:

Phòng Điều Dưỡng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc ( Giám Đốc chỉ đạo trực tiếp hoạt động Điều dưỡng), hoạt động độc lập

Chức năng nhiệm vụ:  

a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo quy định;

c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

d) Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Hộ lý và Y công;

g) Phối hợp với khoa KSNK thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, KSNK trong bệnh viện;

h) Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Hộ lý. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên hàng năm;

i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

Top