Ngày đăng tin: 04/09/2019 9:21:48 CH
Cơ cấu tổ chức bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh
Ban giám đốc, 04 phòng chức năng, 10 khoa lâm sang và 05 khoa Cận lâm sàng:

Top