Ngày đăng tin: 08/07/2020 2:24:28 CH
Công văn số 568/SYT- NVD
V/v đình chỉ lưu hành thuốc Cốm Trẻ Việt không đạt tiêu chuẩn chất lượng
  UBND TỈNH HÀ TĨNH                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         SỞ Y TẾ                                                                         Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 568/SYT- NVD
  V/v đình chỉ lưu hành thuốc                                                  Hà Tĩnh ,ngày 13 tháng 3 năm 2020
 Cốm Trẻ Việt không đạt tiêu chuẩn
        chất lượng 
 

        Kính gửi: 
  
                 - Các đơn vị khám chữa bệnh
                 - UBND các huyện, thị xã, thành phố;   
                 - Trung tâm Y tế/Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố; 
                  - Các Công ty dược trong tỉnh.  

        Căn cứ Công văn số 2240/QLD-CL ngày 10/3/2020 của Cục Quản lý dược
  - Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành thuốc Cốm Trẻ Việt không đạt tiêu chuẩn chất lượng,
        Sở Y tế thông báo:
            - Đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc thuốc Cốm Trẻ Việt, SĐK: NC56H09-19, Số lô: 150719, NSX: 15/07/19; HD: 15/07/21 do Viện dược liệu sản xuất.
            - Lý do thu hồi: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu kích thước hạt (Thuốc vi phạm chất lượng mức độ 3).
         Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở đề nghị: 
            - Các đơn vị khám chữa bệnh thông báo rộng rãi cho cán bộ, viên chức các khoa phòng, bộ phận biết, kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, thu hồi lô thuốc Cốm Trẻ Việt nêu trên;
            -UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo:
                + Phòng Y tế thông báo cho các nhà thuốc tư nhân, các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn biết thu hồi lô thuốc Cốm Trẻ Việt nêu trên và kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này;
               + Trung tâm Y tế/Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn biết thu hồi lô thuốc Cốm Trẻ Việt nêu trên;
           - Các Công ty dược thông báo cho các chi nhánh, quầy thuốc, đại lý trong hệ thống phân phối của mình và kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, thu hồi lô thuốc Cốm Trẻ Việt nêu trên;
           - Các đơn vị kinh doanh, sử dụng thuốc nếu có lô thuốc Cốm Trẻ Việt nêu trên phải khẩn trương thu hồi, báo cáo về Phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế trước ngày 10/04/2020 (Báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất 

lượng theo quy định Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc)./. 


  Nơi nhận :                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC                                                       
    - Như trên;                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC
    - Trung tâm KN Thuốc, MP,TP; 
    - Website SYT, mục Thuốc và TTGT;
   - Lưu: VT, NVD.
    -Gửi văn bản giấy và điện tử.  
 
                                                                                                          TRẦN XUÂN DÂNG

 

 
Top